Privacy

EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE-EXAMPLE
......, gevestigd aan ....., is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
........
Persoonsgegevens die wij verwerken
...... verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
.....
.....
.....
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via ......, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
..... verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- ......
- ......
- ......
Geautomatiseerde besluitvorming
..... neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van .....) tussen zit. ..... gebruikt
de volgende computerprogramma's of -
systemen:
[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt,
onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
..... bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Personalia Adres Reden Enzovoort
> Bewaartermijn > Reden > Bewaartermijn >
 > Bewaartermijn > Reden
Delen van persoonsgegevens met derden
..... verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
.... gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer,
tablet of smartphone. ..... gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website
goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/
situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn
bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:
[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ..... en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van
jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar ......
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is
gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op jouw verzoek .
...... wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
.... neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via .....